Reklamacje i zwroty

z dnia

Reklamacje

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące zawartej umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty e-mail lub w formie pisemnej na nasz adres:

  hello@rascalindustry.eu
  Rascal Sp. z o. o.
  Aleje Jerozolimskie 55/12, 00-697 Warszawa
   
 2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail Klienta,
  2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. opis przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  4. opis wszelkich okoliczności uzasadniających reklamację.
    
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Klienta o uzupełnienie jej we wskazanym zakresie.
   
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od momentu otrzymania jej w prawidłowej postaci.
   
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, na adres poczty tradycyjnej, bądź podawana telefonicznie.

 

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od momentu otrzymania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Klient może skorzystać z formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
   
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
   
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
   
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i sposobu funkcjonowania.

 

Zwrot płatności

 1. Zwrot płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
   
 2. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   
 3. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.